Groep 1 t/m 8

  • Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de methoden Puk&Ko, Ik&Ko en De Leessleutel voor kleuters. De leerkracht haalt ook veel bruikbaar materiaal van internet. Elke 3 tot 4 weken staat er een nieuw thema centraal. De les wordt geopend in de kring met een mondelinge activiteit of een luisteractiviteit. Daarna lezen we een prentenboek of verhaal. Vanuit dat verhaal wordt het thema/onderwerp geïntroduceerd en wordt er stilgestaan bij de woordenschat. Er worden activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de woordenschat van die les. Er is in de les aandacht voor expressie (toneelstukjes, knutselen, liedjes enz.). Leespromotie is erg belangrijk in deze groepen. We werken aan de beginnende geletterdheid van de kinderen door activiteiten te doen rondom letters. Zo stempelen we woorden na en maken een lettermuur. De kinderen moeten aan het eind van groep 2 tien tot vijftien letters kennen om naar groep 3 te mogen doorstromen.

  • Groep 3

In groep 3 wordt de basis gelegd voor het lezen en schrijven. Daarnaast moet er veel aandacht besteed worden aan woordenschat, spreken en luisteren. Daarom wordt de lesstof van groep 3 verdeeld over anderhalf tot twee jaar, afhankelijk van het niveau van het kind. Er wordt gewerkt met de methode ‘De Leessleutel’. Deze methode is verdeeld in twee onderdelen; A (8 thema’s) en B (8 thema’s). Elk thema wordt uitgesmeerd over 3 tot 4 weken. Elke week krijgen de kinderen een leuk verhaal te horen, waarbij nieuwe woorden aan bod komen. Zo wordt de woordenschat uitgebreid. Elke les krijgen de kinderen nieuwe letters en woorden aangeboden die ze moeten herkennen en schrijven. Later krijgen zij ook te maken met lees- en spellingsmoeilijkheden. Hiervoor maken we gebruik van de methodiek ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’. Tijdens de zelfstandig werkmomenten gaan de kinderen aan het oefenen op een speelse manier. 

  • Groep 4 t/m 8

İn deze groepen werken we met de complete methode ‘STAAL’ voor spelling en taal. Deze methode sluit aan op de methodiek van ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’, waarmee we in deze groep vorig jaar al van start zijn gegaan. In deze methode komen alle domeinen aan bod; spreken/luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en spelling/grammatica. In deze methode is ‘modelling’ erg belangrijk. De leerkracht doet voor, zodat het kind het op een goede manier na kan doen.

We hebben alle software van deze methode aangeschaft (voor op het schoolbord (klassikale momenten) en voor zelfstandig werken). Kinderen worden telkens gemotiveerd en geprikkeld door een filmpje aan het begin van de les. Er wordt tijdens het werken gebruik gemaakt van klikplaten. Kinderen hoeven maar op een woord te klikken dat zij in een tekst in hun boek tegenkomen, en een animatiefilmpje legt uit wat het woord betekent. Er zijn opdrachten voor taalzwakkere en taalsterkere leerlingen.

Daarnaast wordt in de groepen 6 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal Actief voor de vergroting van de woordenschat. Ook maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Dit is een methode voor begrijpend lezen die ingaat op de actualiteit. Deze methode levert ook een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de woordenschat.